Stowarzyszenie Gmina Ułęż : blisko natury – poznaj to co najlepsze w naszej gminie…

Stała zbiórka na rzecz Stowarzyszenia Gmina Ułęż : blisko natury prowadzona jest również na stronie zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/darjgf

Nr zbiórki:2019/688/OR – Zbiórka zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

v – kliknij poniżej by rozwinąć listę filmów

Gmina Ułęż : blisko natury
Gmina Ułęż : blisko natury
Zawiadomienie o zwołaniu VIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ułęż

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506, ze zmianami)

zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ułęż.

Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie sesji
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Informacja z działalności Kół Łowieckich na terenie gminy Ułęż.
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Ułęż za rok 2018.
1) wystąpienie Wójta;
2 )debata nad raportem o stanie Gminy Ułęż
3) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ułęż za 2018 r.
Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
1) wystąpienie Wójta;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018;
3) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ułęż za rok 2018;
4) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego;
5) dyskusja;
6) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ułęż z wykonania budżetu za rok 2018.
7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.
Wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Beczek
Gmina Ułęż : blisko natury
Gmina Ułęż : blisko natury
Fotorelacja z festynu w Zabiance

Fot. Barbara Pawlak - Gmina Ułęż
Gmina Ułęż : blisko natury
Gmina Ułęż : blisko natury
Spotkanie harcerskie w Zabiance 👍 #gminaulez #zabianka #harcerze

Ostatnie aktualności

Współpraca